Missing Privacy  Support us:
X
زبان سایت
شما وارد سایت نشده‌اید   ورود | ثبت نام

ارسال زیرنویس


OpenSubtitles uploaderupload subtitles using this app, API & hash support, multi-platform, open-source. More info on blog

ثبت کنید ؟ ،بهتر نیست که وارد سایت شوید؟  "ناشناس "آیا شما می خواهید ، زیرنویستان را به صورت
تمامی فیلدهایی را که با فونت درشت نوشته شده‌اند می‌بایست پر کنید

اطلاعات فیلم

زبان:
شناسه‌ی IMDB ( جست‌وجو )
- اضافه کردن فیلم جدید
فریم بر ثانیه:
نام فایل منتشرشده
هم‌چنین با نام:
توضیح:
مترجم
زیرنویس برای اختلال شنواییزیرنویس برای اختلال شنوایی
زیرنویس برای فیلم با کیفیت بالازیرنویس برای فیلم با کیفیت بالا
زیرنویس توسط ماشین ترجمه شده استزیرنویس توسط ماشین ترجمه شده است
Foreign Parts OnlyForeign Parts Only

اطلاعات زیرنویس