Missing Privacy  Support us:
X
Site Language
Ikaw ay hindi naka-log in!   Mag Log-In | magrehistro

Mag-upload ng Subtitles


OpenSubtitles uploaderupload subtitles using this app, API & hash support, multi-platform, open-source. More info on blog

Gusto ba ninyong mag-upload ng Subtitles bilang di-kilala? Ito ay mas mabuti na mag-log-in
Kailangan mong punan ang lahat ng naka-bold sa mga patlang ng

Impormasyon ng Pelikula

Wika:
IMDB ID ( maghanap )
- Add new movie
FPS:
Bitawan ang pangalan
Pelikula AKA:
Komentaryo:
Translator
Subtitles para sa may kapansanan sa pandinigSubtitles para sa may kapansanan sa pandinig
Subtitles for high-definition movieSubtitles for high-definition movie
Subtitles are machine translatedSubtitles are machine translated
Foreign Parts OnlyForeign Parts Only

Subtitle Impormasyon