ភាសាវ៉ិបសៃថ៍
អ្នកមិនទាន់កត់ឈ្មោះចូល   កត់ឈ្មោះចូល | ចុះឈ្មោះ

អ័ពឡូដអត្ថបទរឿងឡើង


OpenSubtitles uploaderupload subtitles using this app, API & hash support, multi-platform, open-source. More info on blog

តើអ្នកពិតជាចង់ធ្វើការអ័ពឡូដអត្ថបទរឿងជាអណាមិកមែនទេ? វាប្រសើជាងបើអ្នកកត់ឈ្មោះចូលជាមុន
អ្នកត្រូវតែបំពេញរាល់ តំបន់ដែលមានព័រដឹតទាំងអស់

ព័ត៌​មានអំពីភាពយន្ត

ភាសា:
អត្តលេខ IMDB ( ស្វែងរក )
- បន្ថែមភាពយន្តថ្មី
ហ្វ្រេមក្នុង១វិនាទី:
ឈ្មោះចេញផ្សាយ
ខ្សែភាពយន្តដែលស្គាល់ផងដែរជា:
មតិ:
អ្នក​បកប្រែ
អត្ថបទរឿងសម្រាប់អ្នកមានពិការភាពផ្នែកសោតាអត្ថបទរឿងសម្រាប់អ្នកមានពិការភាពផ្នែកសោតា
អត្ថបទរឿងសម្រាប់ភាពយន្តប្រភេទ អេចឆ៍ ឌីអត្ថបទរឿងសម្រាប់ភាពយន្តប្រភេទ អេចឆ៍ ឌី
អត្ថបទរឿងត្រូវបានបកប្រែដោយម៉ាស៊ីនអត្ថបទរឿងត្រូវបានបកប្រែដោយម៉ាស៊ីន
តែផ្នែក​បរទេសប៉ុណ្ណោះតែផ្នែក​បរទេសប៉ុណ្ណោះ

ព័ត៌មានអត្ថបទរឿង