ការបិទការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានរកឃើញ, សូមពិចារណា​គាំទ្រ www.OpenSubtitles.org តាមវិធីផ្សេង
X
ស្វែងរកកម្រិតខ្ពស់
មើលភាពយន្តដោយមានអត្ថបទរឿងដោយប្រើ កម្មវិធីចាក់ភាពយន្តប្រភេទ MKV។ វាជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ និងមិនរញ៉េរញ៉ៃ ដំណើរការលើវីនដូស៍។
OSDownloader - Subtitles for movies & TV series in all languages - easy, fast, precisely with one right click
ក្លាយជាសមាជិក វី អាយ ភី -គាំទ្រពួកយើងហើយរីករាយនឹងវ៉ិបសៃថ៍ ដោយគ្មានពាណិជ្ជកម្ម
ជួយដោយការបកប្រែ វ៉ិបសៃថ៍ OpenSubtitles.org ទៅជាភាសារបស់អ្នក ហើយធ្វើឲ្យមិត្តភ័ករបស់អ្នកអាចទទួលបានផលប្រយោជន៏នេះដែរ។
ហេតុអ្វីជ្រើសរើស OpenSubtitles.org?
អត្ថបទរឿងថ្មី
ឈ្មោះខ្សែភាពយន្តអ្នកប្រើប្រាស់បានទាញយករួចការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
She Was Pretty (2015) rainy9999
16x 8.1
She Was Pretty (2015) rainy9999
9x 8.1
Mo 6/5 pak ma tha phi 3 (2015) rainy9999
11x 4.6
Hercules (2014) Anonymous
21321x 6.1
អត្ថបទរឿងដែលត្រូវបានជ្រើសរើស (khm)
ឈ្មោះខ្សែភាពយន្តអ្នកប្រើប្រាស់បានទាញយករួចការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
Hercules (2014) Anonymous
21321x 6.1
She Was Pretty (2015) rainy9999
9x 8.1
Mo 6/5 pak ma tha phi 3 (2015) rainy9999
11x 4.6
ប្រធានបទវេទិកាថ្មីបំផុត
ប្រធានបទកាលបរិច្ឆេទ
What program to use to download subs02/05/2016
Search by "movie kind"30/04/2016
Episode not showing for New Girl27/04/2016
Ondertitel controleren?26/04/2016
Geblokkeerd wegens DMCA21/04/2016
អត្ថបទប្លក់ថ្មីបំផុត
ប្រធានបទកាលបរិច្ឆេទ
Subtitles Finder App for Windows21/04/2016
Movie Trivia Questions powered by OpenSubti... (1) 25/03/2016
OpenSubtitles Uploader (1) 08/03/2016
OpenSubtitles VIP Membership benefits (2) 01/03/2016
Subtle Subtitle Downloader16/02/2016
អត្ថបទរឿងដែលត្រូវបានស្នើសុំ (khm)
ឈ្មោះខ្សែភាពយន្ត#ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្តចុងក្រោយបំផុត
San Andreas (2015)
16.130/04/2016
next
TOPlist