ការបិទការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានរកឃើញ, សូមពិចារណា​គាំទ្រ www.OpenSubtitles.org តាមវិធីផ្សេង
X
ស្វែងរកកម្រិតខ្ពស់
Do you want be site administrator for Khmer subtitles section? Read more.
OSDownloader - Subtitles for movies & TV series in all languages - easy, fast, precisely with one right click
ក្លាយជាសមាជិក វី អាយ ភី -គាំទ្រពួកយើងហើយរីករាយនឹងវ៉ិបសៃថ៍ ដោយគ្មានពាណិជ្ជកម្ម
ជួយដោយការបកប្រែ វ៉ិបសៃថ៍ OpenSubtitles.org ទៅជាភាសារបស់អ្នក ហើយធ្វើឲ្យមិត្តភ័ករបស់អ្នកអាចទទួលបានផលប្រយោជន៏នេះដែរ។
ហេតុអ្វីជ្រើសរើស OpenSubtitles.org?
អត្ថបទរឿងថ្មី
ឈ្មោះខ្សែភាពយន្តអ្នកប្រើប្រាស់បានទាញយករួចការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
Across the Universe (2007) ouiliam
4x 7.4
She Was Pretty (2015) rainy9999
16x 8.1
She Was Pretty (2015) rainy9999
9x 8.1
Mo 6/5 pak ma tha phi 3 (2015) rainy9999
12x 4.6
Hercules (2014) Anonymous
21326x 6.1
អត្ថបទរឿងដែលត្រូវបានជ្រើសរើស (khm)
ឈ្មោះខ្សែភាពយន្តអ្នកប្រើប្រាស់បានទាញយករួចការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
Hercules (2014) Anonymous
21326x 6.1
Across the Universe (2007) ouiliam
4x 7.4
She Was Pretty (2015) rainy9999
9x 8.1
Mo 6/5 pak ma tha phi 3 (2015) rainy9999
12x 4.6
អ្នកដែលអ័ពឡូដច្រើនបំផុតប្រចាំខែ (khm)
អ្នកប្រើប្រាស់#ចុងក្រោយបំផុត
ouiliam124/05/2016
អត្ថបទរឿងដែលត្រូវបានទាញយកច្រើនបំផុតប្រចាំសប្តាហ៍ (khm)
ឈ្មោះខ្សែភាពយន្តអ្នកប្រើប្រាស់បានទាញយករួចការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
Across the Universe (2007) ouiliam
4x 7.4
ប្រធានបទវេទិកាថ្មីបំផុត
ប្រធានបទកាលបរិច្ឆេទ
get subtitles from all episodes at once24/05/2016
How about adding hashes for 1080p rele... 24/05/2016
Re: SearchSubtitles() return 401 Unaut... 24/05/2016
[DE] Team zum untertitel übersetzen21/05/2016
[NEW] API - Subtitle tools19/05/2016
អត្ថបទប្លក់ថ្មីបំផុត
ប្រធានបទកាលបរិច្ឆេទ
Unblock US streaming sites for free using... 11/05/2016
SubSearch for downloading subtitles10/05/2016
Subtitles Finder App for Windows (2) 21/04/2016
Movie Trivia Questions powered by OpenSub... (1) 25/03/2016
OpenSubtitles Uploader (3) 08/03/2016
អត្ថបទរឿងដែលត្រូវបានស្នើសុំ (khm)
ឈ្មោះខ្សែភាពយន្ត#ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្តចុងក្រោយបំផុត
San Andreas (2015)
16.130/04/2016
next