ការបិទការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានរកឃើញ, សូមពិចារណា​គាំទ្រ www.OpenSubtitles.org តាមវិធីផ្សេង
X
ស្វែងរកកម្រិតខ្ពស់
មើលភាពយន្តដោយមានអត្ថបទរឿងដោយប្រើ កម្មវិធីចាក់ភាពយន្តប្រភេទ MKV។ វាជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ និងមិនរញ៉េរញ៉ៃ ដំណើរការលើវីនដូស៍។
ក្លាយជាសមាជិក វី អាយ ភី -គាំទ្រពួកយើងហើយរីករាយនឹងវ៉ិបសៃថ៍ ដោយគ្មានពាណិជ្ជកម្ម
SubDownloader - ផ្លូវតែមួយគត់ ដើម្បីផ្គុំ និង ដោនឡូដ អត្ថបទរឿងសម្រាប់វីដេអូ ឬ អ័ពឡូដ អត្ថបទរឿងជាមួយនឹងកម្មវិធីបើកចំហរនេះនៅក្នុងភីថុន.
UseNeXT - សាកល្បងប្រើរបស់ខ្លះពីUsenet ដោយឥតគិតថ្លៃ.
ជួយដោយការបកប្រែ វ៉ិបសៃថ៍ OpenSubtitles.org ទៅជាភាសារបស់អ្នក ហើយធ្វើឲ្យមិត្តភ័ករបស់អ្នកអាចទទួលបានផលប្រយោជន៏នេះដែរ។
BSPlayer.com - free multimedia player
ហេតុអ្វីជ្រើសរើស OpenSubtitles.org?
អត្ថបទរឿងថ្មី
ឈ្មោះខ្សែភាពយន្តអ្នកប្រើប្រាស់បានទាញយករួចការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
Hercules (2014) Anonymous
2536x 6.1
អត្ថបទរឿងដែលត្រូវបានជ្រើសរើស (khm)
ឈ្មោះខ្សែភាពយន្តអ្នកប្រើប្រាស់បានទាញយករួចការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
Hercules (2014) Anonymous
2536x 6.1
ប្រធានបទវេទិកាថ្មីបំផុត
ប្រធានបទកាលបរិច្ឆេទ
Search by title - no results (C#)01/09/2015
Error: can not connect (at registration)31/08/2015
Security check which blocks for to DL ... 30/08/2015
Wer kann Subtitel anpassen?30/08/2015
Translators signature (credits) missin... 28/08/2015
អត្ថបទប្លក់ថ្មីបំផុត
ប្រធានបទកាលបរិច្ឆេទ
DuckieTV for TV show addicts with subtitles support26/08/2015
Xtreamer's Wonder Pro - how to setup KODI subtitles21/08/2015
BitLord Torrent Client17/08/2015
Mede8er Media Player Devices04/08/2015
Synchronizing subtitles - Subtitle Edit14/07/2015
next
TOPlist