ការបិទការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានរកឃើញ, សូមពិចារណា​គាំទ្រ www.OpenSubtitles.org តាមវិធីផ្សេង
X
ស្វែងរកកម្រិតខ្ពស់
OSDownloader - អត្ថបទរឿងសម្រាប់ភាពយន្ត និង កម្មវិធីទូរទស្សន៍ស៊េរី​គ្រប់ភាសា - ងាយ, រហ័ស, ចំ ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចុះ​ម៉ោស៍ខាងស្តាំ​
ក្លាយជាសមាជិក វី អាយ ភី -គាំទ្រពួកយើងហើយរីករាយនឹងវ៉ិបសៃថ៍ ដោយគ្មានពាណិជ្ជកម្ម
ជួយដោយការបកប្រែ វ៉ិបសៃថ៍ OpenSubtitles.org ទៅជាភាសារបស់អ្នក ហើយធ្វើឲ្យមិត្តភ័ករបស់អ្នកអាចទទួលបានផលប្រយោជន៏នេះដែរ។
ហេតុអ្វីជ្រើសរើស OpenSubtitles.org?
អត្ថបទរឿងថ្មី
ឈ្មោះខ្សែភាពយន្តអ្នកប្រើប្រាស់បានទាញយករួចការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
Logan (2017) Anonymous
774x 8.2
Across the Universe (2007) ouiliam
163x 7.4
Geunyeoneun yeppeodda (2015) rainy9999
44x 7.9
Geunyeoneun yeppeodda (2015) rainy9999
26x 7.9
Mo 6/5 pak ma tha phi 3 (2015) rainy9999
58x 4.9
អត្ថបទរឿងដែលត្រូវបានជ្រើសរើស (khm)
ឈ្មោះខ្សែភាពយន្តអ្នកប្រើប្រាស់បានទាញយករួចការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
Logan (2017) Anonymous
774x 8.2
Hercules (2014) Anonymous
21448x 6.0
Across the Universe (2007) ouiliam
163x 7.4
Geunyeoneun yeppeodda (2015) rainy9999
26x 7.9
Mo 6/5 pak ma tha phi 3 (2015) rainy9999
58x 4.9
ប្រធានបទវេទិកាថ្មីបំផុត
ប្រធានបទកាលបរិច្ឆេទ
Historien om Danmark undertekster11/12/2017
Re: vertalen10/12/2017
Unable to store subtitles next to vide... 09/12/2017
VIP Limits?03/12/2017
Có ai là người Việt không ạ?01/12/2017
អត្ថបទប្លក់ថ្មីបំផុត
ប្រធានបទកាលបរិច្ឆេទ
How to install official OpenSubtitles add... 30/11/2017
Download, Rename and Upload subtitles usi... 22/11/2017
Calling developers for a summer of creati... (1) 22/03/2017
Christmas present - Free VIP (10) 24/12/2016
OpenSubtitles KODI (XBMC) Add-on - Login fix (147) 24/11/2016
អត្ថបទរឿងដែលត្រូវបានស្នើសុំ (khm)
ឈ្មោះខ្សែភាពយន្ត#ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្តចុងក្រោយបំផុត
My Friend Joe (1996)
16.926/06/2017
San Andreas (2015)
16.130/04/2016
next