ការបិទការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានរកឃើញ, សូមពិចារណា​គាំទ្រ www.OpenSubtitles.org តាមវិធីផ្សេង
X
ស្វែងរកកម្រិតខ្ពស់
Do you want be site administrator for Khmer subtitles section? Read more.
OSDownloader - Subtitles for movies & TV series in all languages - easy, fast, precisely with one right click
ក្លាយជាសមាជិក វី អាយ ភី -គាំទ្រពួកយើងហើយរីករាយនឹងវ៉ិបសៃថ៍ ដោយគ្មានពាណិជ្ជកម្ម
ជួយដោយការបកប្រែ វ៉ិបសៃថ៍ OpenSubtitles.org ទៅជាភាសារបស់អ្នក ហើយធ្វើឲ្យមិត្តភ័ករបស់អ្នកអាចទទួលបានផលប្រយោជន៏នេះដែរ។
ហេតុអ្វីជ្រើសរើស OpenSubtitles.org?
អត្ថបទរឿងថ្មី
ឈ្មោះខ្សែភាពយន្តអ្នកប្រើប្រាស់បានទាញយករួចការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
She Was Pretty (2015) rainy9999
4x 8.5
She Was Pretty (2015) rainy9999
5x 8.5
Mo 6/5 pak ma tha phi 3 (2015) rainy9999
1x 4.7
Hercules (2014) Anonymous
13169x 6.1
អត្ថបទរឿងដែលត្រូវបានជ្រើសរើស (khm)
ឈ្មោះខ្សែភាពយន្តអ្នកប្រើប្រាស់បានទាញយករួចការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
Hercules (2014) Anonymous
13164x 6.1
She Was Pretty (2015) rainy9999
5x 8.5
Mo 6/5 pak ma tha phi 3 (2015) rainy9999
1x 4.7
អ្នកដែលអ័ពឡូដច្រើនបំផុតប្រចាំខែ (khm)
អ្នកប្រើប្រាស់#ចុងក្រោយបំផុត
rainy9999312/11/2015
ប្រធានបទវេទិកាថ្មីបំផុត
ប្រធានបទកាលបរិច្ឆេទ
Subtitles mistaken for machine transla... 26/11/2015
"upload" application in development (W... 25/11/2015
Is there an api call to check if the w... 23/11/2015
OpenSubtitles Icon (72dpi and 144dpi)23/11/2015
IP Banned for SPAM (NOT TRUE)21/11/2015
អត្ថបទប្លក់ថ្មីបំផុត
ប្រធានបទកាលបរិច្ឆេទ
OpenSubtitles Add-on KODI Installation06/11/2015
Search trends subtitles - Bookworm04/11/2015
Open Hour Gecko Player with Subtitles25/10/2015
Atlas Subtitler for Downloading Subtitles12/10/2015
Subtitle Downloader - OSDownloader (5) 02/10/2015
next
TOPlist