Missing Privacy  Support us:
X
Összetett keresés
Reklámok eltávolítása

Feliratok HD filmekhez

"Rome" Philippi S02E06 magyar felirat (2007) 1CD srt

Évad: 2 - Epizód: 6

- Minden felirat ehhez a sorozathoz
film

Megvásárolom az Amazon.com-on

Infó a feliratról

Letöltés
Köszönjük1 köszönet érkezett


A felirat fájlneverome.206.hdtv.xvid.notv.srt (46731bájt) Bepillantás a feliratba

A feltöltő megjegyzéseFelirat: Gabeboy ------------- ROME 2. évad 6. rész
Philippi
lábjegyzet
a teljesebb élményért
* Aventinus = a hét domb egyike, melyre az ókori Róma épült.
* Octavianus és Antonius listája = Az ekkor már megalakult triumvirátus tagjai egy névsorból kijelölték az áldozatok neveit, a kiket mindegyik követelt; a triumvirek egymás rokonait csak úgy sújthatták, ha cserébe a magukéit áldozták föl. A jegyzék élén Lepidusnak egy testvére, Antoniusnak egy unokabátyja, Octavianusnak egy unokatestvére állott. Centuriókat és legionariusokat küldtek a legkiválóbb proscribáltak fölkutatására, de bérelt orgyilkosok és személyes ellenfelek is résztvettek az üldözésben. Rabszolgák megtámadták uraikat, adósok hitelezõiket; az áldozatok fejét a szószéken függesztették ki, de a triumvirek nem mindig törõdtek az azonosság megállapításával.
* lovagrend = fõleg tengeren túli kereskedelemmel és adóbérletekkel foglalkozó társadalmi osztály az ókori Rómában (ordo equester)
* Pomona = a fák gyümölcsének védõ istenasszonya
* Ceres = a római mitológiában a növények ültetése (fõleg a gabonáé) és az anyai szeretet istennõje volt.
* Tusculum = Latiumnak egyik megerõsített városa, az albai hegység magas nyergén melyet a monda szerint Odysseus és Circe fia Telegonus alapított. Közelében a gazdag rómaiak fényes nyaralókat építettek, így pl. Cicero is.
* Dominus = úr, gazda

* Cicero, ki a névsorban az elsõk között állott, nem nagyon sietett egyik villájából a másikba, s csak deczember 7-én kerûlt kézre. Sokan a tengeren Makedoniába, mások Africába vagy Sextus Pompeiushoz szöktek, a ki Itália tengerpartja mentében czirkált. Némelyek pénzen vásárolták meg életüket, s egy pár esetben Octavianus engedékenyebb volt társainál. Cicero halálát azonban Antonius nem engedte el, s Octavianus minden korok borzalmára beleegyezett. Cicero és öcscse, Quintus, november végén a tusculumi villában tartózkodtak; a proscriptio hírére Asturiába siettek, hol a Tyrrheni-tenger partján, Antium közelében szintén volt villája a szónoknak, s innen akartak Makedoniába hajózni. Quintust az üldözõk elfogták és megölték; bátyja tengerre kelt, majd partra szállt, ismét útnak indúlt, de Formiaeben újra kikötött. Beteg teste és nyugtalan lelke nem hagyták pihenni. Hiába figyelmeztette környezete, hogy Itáliában veszedelmes maradnia. Hagyjatok meghalnom hazámban, ? felelt ? a melyet annyiszor megmentettem. Szolgái nem hallgattak rá; gyaloghintóra tették, és a part felé siettek vele. Alig hagyták el a házat, midõn Popilius Laenas legatus, ki a hagyomány szerint Cicerónak köszönhette életét, kopogtatott a kapun. Egy áruló megmutatta az utat, merre mentek a szolgák, s Cicero még nem érte el a tengert, midõn üldözõi nyomába értek. Kísérete megvédhette volna, de õ minden ellenállást megtiltott. Letétette a gyaloghintót s mereven elenségeire nézve, odanyujtotta nyakát. Mindnyájan elfödték arczukat, mialatt Herennius centurio háromszor vágott hozzá kardjával, míg feje legördült. A véres trophaeumot Rómába vitték, s Antonius a szószéken helyezte el. Kielégített bosszúvágyában tombolva gyönyörködött a látványon, s gazdagon megjutalmazta a gyilkosokat. Neje, Fulvia, kinek Clodius volt elsõ férje, a hagyomány szerint hajtûjével átszúrta a halottnak nyelvét, a melylyel mindkét férje ellen kiméletlenûl szórta a gúnyt.
Herodes = I. Heródes, vagy Nagy Heródes (Askelón?, Kr. e. 73. - Jeruzsálem, Kr. e. 4.) a Római Birodalom provinciájaként létezõ Júdea királya. Nevében a Nagy jelzõ nem megtisztelõ cím, hanem jelentése egyszerûen: idõsebb. Neve összekapcsolódik Jézus születésével.
Heródes vér szerint nem volt zsidó, családja Idumaeából származott.A júdeaiak nem tisztelték néhány tette miatt, és mert magas adókat vetett ki a népre.
Heródes alakja az Újszövetségben is megjelenik. Máté evangéliumának 2. fejezete írja le a betlehemi gyermekgyilkosság történetét. Máté leírása szerint a Napkeleti bölcsek egy csillagot követve a zsidók újszülött királyát keresték Jeruzsálemben, Heródes palotájában. Heródes ekkor megijedt, az írástudóktól megtudta a születés helyét, és legyilkoltatott minden 2 évnél fiatalabb fiúgyermeket. Jézus megmenekül, mert Józsefet álmában angyal figyelmezteti. József Egyiptomba menekítette a gyermeket. Onnan ismételt angyali figyelmeztetésre csak Heródes halála után tértek vissza.
* Szeleukida Birodalom, ókori ázsiai birodalom, amely magába foglalta Nagy Sándor ázsiai hódításainak jó részét (Szíria, Mezopotámia, Perzsa Birodalom, Kis-Ázsia).Amikor Pompeius római hadvezér legyõzte õt, már nem gondolt arra, hogy visszaállítsa a Szeleukida Birodalmat, hanem i. e. 64-ben Syria római provinciát szervezte meg a Szeleukidák hajdani birtokaiból.
* Ptoleimaios = A Ptolemaida dinasztia, másképpen Lagida dinasztia egy hellenisztikus királyi család volt, mely majdnem 300 éven keresztül irányította Egyiptomot, i. e. 305–30-ig.
* Hashem = jelentése: "a név" a zsidó isten hétköznapokon használatos neve
* Arod = Jákob fiának, Gádnak hét gyermeke közül az egyik.
* Manasseh = Manassé Juda királyának, Hezékiásnak egyetlen fia és trónörököse
* Hitük szerint a zsidó nép isten kiválasztott népe
* Mars mezeje = Gyülekezési térség Róma közelében, ahol a polgárok fegyverben sorakoztak fel, és ahol a katonák gyakorlatozni tudtak.
* Juno = Héra római megfelelõje, a fõisten Jupiter testvére és felesége, a házasságot és a születést védelmezõ istennõ.
* A legatus a legmagasabb rangú tag volt a Római Birodalom hadvezérének törzskarában. A legatus szenátori rendû, közvetlen felettese a dux és alárendeltjei a katonai tribunusok. Ahhoz, hogy a dux, vagy a provincia helytartója nélkül, önállóan is vezethesse a hadsereget, praetori rangúnak kellett lenne; a legatust ugyanakkor felruházhatták propraetori imperiummal is (legatus propraetor).
A legatusok jelentõs részt kaptak a hadizsákmányból, ami vonzóvá tette a tisztséget.
Legatus legionis, aki Róma valamelyik elit légiójának parancsnoki tisztjét kapta, korábbi praetor lehetett. A legatus propraetor olyan korábbi consul volt, aki praetori jogkörben valamelyik provincia kormányzását kapta, és néha négy vagy öt légió is tartozott alá.
A legatus rang ugyanakkor légióparancsnokot is jelentett. Legtöbbször a császár nevezte ki. Ilyen rangot korábbi tribunus kaphatott és általában 3-4 évig viselte a tisztséget, de akár sokkal tovább. Az olyan provinciákban, ahol csak egy légió állomásozott, a legatus volt egyben a kormányzó is, de azokban a provinciákban, amelyek több régiót tartottak fenn, minden legiónak külön legatusa volt, és egy külön kormányzó igazgatta a tartományt.
Azaz Pullo tervei kissé nagyravágyóak.
* cohors: katonai taktikai egység: 1 légió = 10 cohors; 1 cohors = 6 centuria (480 katona, kivéve az elsõ cohorst, ott 800 katona)
* A nagy képes világtörténelem így ír a Philippi csatáról: "A legenda szerint Brutus, a ki éjjeleit tanulmányok közt virrasztotta át sátrában, egyszerre sötét alakot látott maga elõtt a félhomályban. "Ki vagy te?" kérdezte tõle, s úgy rémlett neki, mintha az így felelt volna: "Én a te gonosz szellemed vagyok, Brutus, s Philippinél találkozunk." Virradatkor a stoikus elbeszélte látomását az epikureus Cassiusnak, a ki elõadta mesterének elveit, melyek minden látomást jeletõség-nélkülinek hirdettek. Brutus külsõleg megnyugodott, de lelkében tovább tépelõdött rossz sejtelmein. Cassiust nem bántották baljóslatú gondolatok; bízott katonaságukban. 80.000 gyalogosból és 20.000 lovasból álló seregük útközben folyton nagyobbodott, mielõtt találkoztak Antonius hiányosan fölszerelt legióival, melyekhez Octavianus is csatlakozott, miután nem sikerûlt Sextus Pompeiust Siciliából kiszorítani. Brutus és Cassius Philippitõl kelet felé, körülbelûl tizenkét római mérföldre ütöttek tábort, s bal belõl biztosították a tengeri közlekedést, mert innen kapták az élelmet. Antonius Cassiussal szemben foglalt állást, balra Octavianus Brutus legióival állott szemközt. Cassius észrevette, mily rosszúl van ellátva az ellenség, s társát türelemre intette. De Brutus egy csapással akart véget vetni a polgárháborúnak. A két hadsereg mindkét szárnyon egyszerre csapott össze. Octavianust betegsége gátolta, hogy személyesen igazgassa katonáinak mozdulatait, a kik az ellenség támadásai elõl gyors futásban vitték magukkal vezérüket. Brutus már azt hitte, megnyerte a csatát; de Antonius a jobb szárnyon kikergette Cassiust táborából, a ki majdnem egyedûl menekült. Egy közelgõ lovas csapatot ellenségnek nézett, s halálfélelmében egy szabadosának kardjába dõlt. Pedig Brutus emberei akarták értesíteni vezérük gyõzelmérõl, csakhogy pár pillanattal elkéstek.
Ez az öngyilkosság végzetes volt a köztársasági táborra. Az erélyes Cassius tudta fékezni katonáit; Brutus sem visszatartani, sem irányítani nem tudta õket. Hiába voltak ajándékai, hiába dobta oda bosszújoknak hadi foglyait, napról-napra fogyott serege. De az ellenséget is aggasztotta az eleséghiány, s bizalma oszladozni kezdett. Ha Brutus várakozott volna, a gyõzelem ölébe hull. De türelmetlenségét növelte hû csapatainak hevessége, s húsz nap múlva Philippi mellett ugyanazon a helyen megtámadta az ellent. Mind a két fél kitartóan küzdött, de az est közeledtével a caesarianusok áttörtek a köztársaságiak sorain, s Octavianus elfoglalta táborukat. Brutus éjjel négy legiójával a közeli dombok közt foglalt állást, de másnap katonái megtagadták a szolgálatot, úgy hogy õ csak pár óráig rejtõzhetett; kísérõi az utolsó borzasztó szolgálatot sem akarták teljesíteni, s önkezével volt kénytelen véget vetni életének. A triumvirek így döntõ gyõzelmet arattak.
A fordító kérése, hogy a FELIRATÁBA NE PISZKÁLJATOK BELE!!!
Az eredeti "release" infójaRome.S02E06.HDTV.XviD-NoTV23.980 FPS
FeltöltőGabeboy @ . letöltések száma933x () . Értékeld a feliratot (NEM a filmet)9.0 / 10 (2 szavazat) . Megjelölés törléseMegjelölöm! . Módosítom!Módosítom!

Feltöltés: Subdownloader 1.2.4 Használt szoftver: capiscuas

88 /100 Film teljes adatlapja a MAFAB.hu-n
Róma
http://www.mafab.hu/movies/rome-237927.html

Hozzászólás

Jelentkezz be, hogy hozzászólásokat írhass.

Rome felirat magyar S02E06
Az eredeti "release" infója#CD FeltöltveLetöltésekA felirat értékeléseFeltöltő
Rome.S02E06.720p.BluRay.DTS.x264-CtrlHD1CD78x 0.00
Rome.S02E06.2007.DVDRip.XviD.FiNMegbízható forrásból származó feliratok1CD151x 0.00
Rome.S02.DVDRip.XviD-FoV1CD1158x 4.50Gabeboy
Rome.S02E06.HR.HDTV.XviD-SiTVMegbízható forrásból származó feliratok1CD341x 0.00Gabeboy
Kapcsolódó linkek
Minden a filmhez tartozó felirat ezen a nyelven:Minden a filmhez tartozó felirat
Minden felirat ettől a felhasználótólFelirat igénylése a film egy másik "release"-éhez
Infók a filmről:Infók a filmről @ http://www.imdb.comFájlkeresés:Download RomeRome watch online for freeRome downloadDownload warez
Release neve:Release neve @ http://www.btarena.orgRelease neve @ http://nfo.raidrush.wsFilmelőzetesek:Filmelőzetesek @ http://www.imdb.com
Plakátok:Plakátok @ http://www.imdb.comBorítók:Borítók @ https://www.allcdcovers.comBorítók @ http://www.cdcovers.ccBorítók @ http://www.cdcovers.to
Egyéb linkek:Itt a te linked is szerepelhet -- írj nekünk!
Infó a filmrőlIMDb:8.8 / 10 (1089)
[ ] - Cicero is finally undone by his duplicity in the form of Titus Pullo, acting upon Octavian's request to assassinate all supporters of Brutus in Rome. Pullo and Vorenus enjoy a happy if ...
Rendező::
Ország:
Nyelv:
Reklámok eltávolítása
download subtitle