Missing Privacy  Support us:
X
برای ثبت درخواست جدید، می‌بایست وارد شوید

زیرنویس‌های درخواست شده

# نام فیلمآخرینارسال زیرنویس برای این درخواست
4A Girl's Guide to 21st Century Sex (2006) پارسی(فارسی)7.720/12/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Kiralik Ask (2015) پارسی(فارسی)6.702/01/2017ارسال زیرنویس برای این درخواست1
1Bildmakarna (2000) پارسی(فارسی)6.914/01/2018ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Starred Up (2013) پارسی(فارسی)7.429/09/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Shahrzad (2015) پارسی(فارسی)8.307/09/2017ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Sorcerer (1977) پارسی(فارسی)7.818/04/2017ارسال زیرنویس برای این درخواست1
1Kis Uykusu (2014) پارسی(فارسی)8.216/01/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1"The Exorcist" Safe as Houses (2017) پارسی(فارسی)8.528/12/2017ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Miracle Mile (1988) پارسی(فارسی)7.018/04/2017ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1A Sierra Nevada Gunfight (2013) پارسی(فارسی)2.813/08/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1"Ozark" Ruling Days (2017) پارسی(فارسی)8.211/08/2017ارسال زیرنویس برای این درخواست1
1My Dog Skip (2000) پارسی(فارسی)7.002/07/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1"Wendy: The Wendy Williams Show" Switched at Birth (2013) پارسی(فارسی)0.008/04/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1A Dark Song (2016) پارسی(فارسی)6.121/05/2017ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Drumline (2002) پارسی(فارسی)5.709/07/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1"The Originals" Reigning Pain in New Orleans (2013) پارسی(فارسی)8.820/03/2018ارسال زیرنویس برای این درخواست1
1Black Butterfly (2017) پارسی(فارسی)6.108/06/2017ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Emmanuelle (1974) پارسی(فارسی)5.327/05/2017ارسال زیرنویس برای این درخواست1
1Living on One Dollar (2013) پارسی(فارسی)7.427/11/2017ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Stratton (2017) پارسی(فارسی)4.805/04/2017ارسال زیرنویس برای این درخواست1
1Supernatural (2005) پارسی(فارسی)8.516/04/2018ارسال زیرنویس برای این درخواست1
1Ripper Street (2012) پارسی(فارسی)8.104/11/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
12047: Virtual Revolution (2016) پارسی(فارسی)4.805/11/2017ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Naked Weapon (2002) پارسی(فارسی)5.613/09/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Pasta (2010) پارسی(فارسی)7.811/03/2018ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Contract to Kill (2016) پارسی(فارسی)3.514/12/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1The Emperor's New Groove (2000) پارسی(فارسی)7.303/03/2017ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Arrow (2012) پارسی(فارسی)7.714/07/2017ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1We Love You (2016) پارسی(فارسی)3.908/12/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Adaptation. (2002) پارسی(فارسی)7.709/07/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1[REC] 3: Genesis (2012) پارسی(فارسی)5.029/03/2018ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Bonded by Blood 2 (2017) پارسی(فارسی)4.608/06/2017ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Grimm (2011) پارسی(فارسی)7.813/04/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست1
1Money (2016) پارسی(فارسی)5.712/12/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Backlight (2010) پارسی(فارسی)6.228/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Colossal (2016) پارسی(فارسی)6.201/05/2017ارسال زیرنویس برای این درخواست1
1Amsterdam Heavy (2011) پارسی(فارسی)2.809/08/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1arrow S05E01 (2016) پارسی(فارسی)0.029/07/2017ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1My Friend Joe (1996) پارسی(فارسی)6.926/06/2017ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Aftermath (2016) پارسی(فارسی)4.910/01/2017ارسال زیرنویس برای این درخواست0